Listing and Delisting Rules

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาซื้อขาย (listing rules)

เนื่องจากบริษัทฯให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลหลากหลายประเภทจึงเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาซื้อขายและเป็นหน้าที่ของบริษัทฯที่จะตรวจสอบลูกค้าผู้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการออกสินทรัพย์ดิจิทัล(“เจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัล”)ว่าประกอบการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนหรือไม่บริษัทฯ จึงต้องจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาซื้อขายนี้ขึ้น โดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น4ด้านดังนี้
 1. การตรวจสอบด้านการตลาด เป็นการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาด เช่น ตรวจสอบหนังสือชี้ชวน(whitepaper) ว่ามีข้อมูลชัดเจนและสอดคล้องกันพร้อมจัดให้มีแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อให้นักลงทุนสามารถตรวจสอบได้ หากมิได้มีการระบุข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้นักลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เพิ่มเติมในกรณีที่หนังสือชี้ชวนมีข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องเปิดเผยข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดดังกล่าวอย่างชัดแจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนและต้องแสดงข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้นักลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดหรือตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารว่าเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนอย่างถูกต้อง(accuracy) เพียงพอ (adequacy) และเป็นธรรม (fairness)และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เพียงพอที่จะทำให้นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนั้นได้(informationefficiency) เป็นต้น
 2. การตรวจสอบด้านกฎหมาย เป็นการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่นการตรวจสอบหนังสือชี้ชวน(whitepaper) ว่ารูปแบบการประกอบธุรกิจและพฤติกรรมของเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลในการประกอบธุรกิจมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายได้เป็น 4 รูปแบบใหญ่ คือแชร์ลูกโซ่ (Ponzi scheme) ฉ้อโกง ฟอกเงิน และลักษณะต้องห้ามอื่น หรือการตรวจสอบมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อป้องกันมิให้เจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลแทรกแซงหรือปั่นราคาสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเอง(marketmanipulation) เป็นต้น
 3. การตรวจสอบด้านการเงิน เป็นการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่นการตรวจสอบฐานะการเงินและสภาพคล่องว่ามีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดำเนินกิจการหรือการตรวจสอบความสอดคล้องของรายได้และภาระผูกพันว่าข้อผูกพันหรือภาระทางการเงิน(fundingobligations) สอดคล้องและเหมาะสมกับอายุการใช้งาน (useful life) ของทรัพย์สินหรือกระแสรายได้(incomestream) เช่นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลต้องการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีอายุสัมปทาน 25 ปีฝ่ายการเงินก็ควรก่อภาระหนี้สินไม่เกิน 25 ปีเช่นกัน และการก่อภาระผูกพันไม่ควรสั้นหรือยาวจนเกินไปกล่าวคือ หากลูกหนี้ไปกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยมีระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้เพียง5 ปีก็อาจทำให้โรงไฟฟ้าไม่มีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้จนอาจถูกฟ้องร้องหรือต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้นอกจากนี้ ยังสูญเสียโอกาสในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากกระแสเงินสด ดังนั้นระยะเวลาการก่อภาระผูกพันจึงควรสอดคล้องกับรายได้ เป็นต้น
 4. การตรวจสอบด้านเทคนิค เป็นการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคเช่น การตรวจสอบจำนวนสินทรัพย์ดิจิทัลว่ามีหลักเกณฑ์ในการผลิตสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไรและจำนวนเท่าใดและปัจจุบันสินทรัพย์ดิจิทัลมีจำนวนตรงกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามหนังสือชี้ชวนว่าได้จัดทำส่วนที่เป็นสาระสำคัญแล้วเสร็จ(minimumviable product) เป็นต้น
เมื่อได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงและจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อลงมติอนุมัติให้ขึ้นระบบต่อไปหากรายงานปรากฏความเสี่ยงในการขึ้นระบบ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวกระทบต่อความเชื่อมั่นหรือการตัดสินใจของนักลงทุนจนถึงขั้นนักลงทุนจะไม่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวห้ามมิให้คณะกรรมการบริหารลงมติอนุมัติให้ขึ้นระบบเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลแต่หากความเสี่ยงดังกล่าวกระทบต่อความเชื่อมั่นหรือการตัดสินใจของนักลงทุนเพียงทำให้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นหรือการตัดสินใจของนักลงทุนอย่างมีสาระสำคัญคณะกรรมการบริหารอาจลงมติไม่อนุมัติให้ขึ้นระบบเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือลงมติอนุมัติให้ขึ้นระบบเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีเงื่อนไขเช่น ให้เจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือให้เจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือบริษัทฯเปิดเผยความเสี่ยงดังกล่าวในช่องทางการติดต่อสื่อสารหรือช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯเพื่อให้นักลงทุนทราบ เป็นต้น

มาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการภายใต้หลักการของกฎหมาย ความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจตามที่ได้ระบุไว้เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและส่งเสริมให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดีการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้วยจิตอาสาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมแก่บุคลากรในบริษัทฯทุกระดับอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ

นโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบนี้มีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงานในบริษัทฯ โดยให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 1. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯโดยรวมและยังมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้และส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบพร้อมทั้งให้มีการสื่อสารไปยังบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงมีหน้าที่ทบทวนความเหมาะสมของระบบการทำงานและมาตรการต่าง ๆให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 2. แนวทางการปฏิบัติ      บริษัทฯให้ความสำคัญในการป้องกันมิให้เกิดการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 3. (ก) ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและผลประโยชน์ ห้ามให้ รับ หรือรับว่าจะให้ของขวัญของกำนัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้เกิดการปฏิบัติหรือละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรืออาจทำให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในหลักเกณฑ์หรือข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมและให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจจริยธรรมของกรรมการ และจริยธรรมของบุคลากรบริษัทฯ ทุกระดับ
 4. (ข)    สินบนและสิ่งจูงใจ ห้ามให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง
 5. (ค)    การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรม
 6. (ง) กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดเพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองยกเว้นการให้ความสนับสนุนนั้นได้รับอนุญาตตามกฎหมายและสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวม

แผนผังกระบวนการพิจารณาคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาซื้อขาย

หลักเกณฑ์การเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาซื้อขาย (delisting rules)

เหตุการณ์ที่จะต้องเพิกถอนหรือพักการซื้อขาย

           การเพิกถอนหรือพักการซื้อขายให้ดำเนินการได้เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
 1. ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวดำเนินกิจการอันขัดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยหรือมิได้ดำเนินการแจ้ง ขออนุญาต หรือขอรับใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวในระยะเริ่มต้น (ICO) มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงตลอดจนหนังสือเวียนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ปฏิบัติตาม
 2. ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบรรดาเอกสารหรือข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลได้จัดส่งให้แก่บริษัทฯเพื่อตรวจสอบนั้นเป็นเท็จ ไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์
 3. ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือชี้ชวนหรือแผนธุรกิจในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลมิได้ปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือชี้ชวนหรือแผนธุรกิจในส่วนที่เป็นสาระสำคัญดังที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การตรวจสอบเอกสารด้านการตลาด
 4. ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามแผนการตลาดในการรักษาเสถียรภาพราคาสินทรัพย์ดิจิทัลแผนธุรกิจ หรือคำรับรองตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน
 5. ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลถูกแจ้งข้อหาโดยพนักงานอัยการว่าสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการทำแชร์ลูกโซ่การฉ้อโกงประชาชน การฟอกเงิน หรือการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่น
 6. ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซื้อขายในระบบของบริษัทฯถูกบุคคลที่สามใช้เป็นเครื่องมือในการฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงินหรือกระทำความผิดตามกฎหมายอื่น
 7. ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลยุติการประกอบกิจการหรือถูกฟ้องให้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว
 8. ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ส่งงบการเงินให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดหรือผู้สอบบัญชีมีความเห็นแบบมีเงื่อนไขแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็น
 9. ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลประสบปัญหาสภาพคล่องหรือปัญหาด้านการเงินอย่างเป็นสาระสำคัญ
 10. ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสินทรัพย์ดิจิทัลซอร์สโค้ด หรือแพลตฟอร์มผู้ให้บริการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาเชิงเทคนิคซึ่งอาจเป็นเหตุให้ปริมาณหรือมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไป
 11. ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักลงทุนอย่างร้ายแรง
 12. เจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลแจ้งยกเลิกการขึ้นระบบเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ
 13. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาให้บริการและบริษัทฯ ไม่สามารถตกลงค่าตอบแทนกับเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลได้
 14. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาให้บริการและเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลมิได้จัดส่งเอกสารและผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบตามนโยบายที่กล่าวข้างต้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาให้บริการ
 15. มีเหตุสมควรประการอื่นที่บริษัทฯเห็นควรให้เพิกถอนหรือพักการซื้อขายแลกเปลี่ยนไว้ชั่วคราว            

  การที่เจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลแจ้งขอเพิกถอนการซื้อขาย(การขึ้นระบบ) มิใช่เหตุแห่งการเพิกถอนหรือพักการซื้อขาย เพราะการขึ้นระบบเพื่อให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสิทธิโดยชอบของบริษัทฯที่จะดำเนินการโดยมิต้องขอความยินยอมจากเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อย่างใด ดังนั้นหากเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลแสดงเจตจำนงขอให้เพิกถอน ขอยกเลิกสัญญาให้บริการหรือห้ามมิให้บริษัทฯ ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยน บริษัทฯต้องพิจารณาก่อนว่ามีเหตุให้เพิกถอนหรือพักการซื้อขายหรือไม่เพราะการเพิกถอนหรือพักการซื้อขายทันทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักลงทุน            

  เมื่อบริษัทฯได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ที่จะต้องเพิกถอนหรือพักการซื้อขายแล้ว บริษัทฯอาจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 1.  เพิกถอนการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติเสียงข้างมากให้เพิกถอนการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลออกจากระบบให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วแจ้งให้ฝ่ายเทคนิคประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์แอปพลิเคชัน และบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯว่าคณะกรรมการบริหารมีมติให้เพิกถอนการขึ้นระบบเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อวันที่เท่าใดด้วยข้อเท็จจริง เหตุการณ์ และความจำเป็นใด และบริษัทฯจะให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวจนถึงวันเวลาเท่าใด      

  คณะกรรมการบริหารจะกำหนดระยะเวลาการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลวันเวลาสุดท้ายนับแต่วันที่ได้ประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์แอปพลิเคชัน และบริการอื่น ๆ แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีคณะกรรมการบริหารเห็นว่าการปล่อยให้มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวต่อไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อนักลงทุนหรือต่อสังคมอย่างร้ายแรงและเป็นวงกว้างคณะกรรมการบริหารอาจลงมติโดยเอกฉันท์ให้ยุติการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ โดยทันที
 2. พักการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติเสียงข้างมากให้พักการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใดให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วแจ้งให้ฝ่ายเทคนิคประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์แอปพลิเคชัน และบริการอื่น ๆ ของบริษัทฯว่าคณะกรรมการบริหารมีมติให้พักการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ใดถึงวันที่ใดด้วยข้อเท็จจริง เหตุการณ์ ความจำเป็นและเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลมีมาตรการแก้ไขอย่างไรและให้ระบุไปด้วยว่าหากเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทฯ อาจพิจารณายุติการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นจากระบบ      

  คณะกรรมการบริหารจะกำหนดระยะเวลาการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลวันเวลาสุดท้ายนับแต่วันที่ได้ประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์แอปพลิเคชัน และบริการอื่น ๆ แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าการปล่อยให้มีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวต่อไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อนักลงทุนหรือต่อสังคมอย่างร้ายแรงและเป็นวงกว้างคณะกรรมการบริหารอาจลงมติโดยเอกฉันท์ให้ยุติการให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ โดยทันที      

  หากเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลได้แก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดคณะกรรมการบริหารโดยมติเสียงข้างมากอาจลงมติเปิดให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนก่อนครบกำหนดระยะเวลาก็ได้แต่การกลับมาเปิดให้บริการแก่นักลงทุน จะต้องประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและบริการอื่น ๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง