มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีมาตรการขั้นต่ำอย่างน้อย ดังต่อไปนี้