ข้อมูลบริษัท

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105561066551ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ซาโตชิ จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายพลากร ยอดชมญาณ นายนัฐพล นิมากุลนายศรัณย์ แสงสมบูณ์ กรรมการสองในสมคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับดราสำคัญของบริษัท

4. ทุนจดทะเบียน 4,500,000.00 บาท  สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 3 อคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 11 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพลเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัท 25 ข้อ ดังปรากฎในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่นโดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

โครงสร้างขององค์กร

อำนาจกรรมการ
นายพลากร ยอดชมญาณ, นายนัฐพล นิมากุล, นายศรัณย์ แสงสมบูรณ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
คือ คณะกรรมการบริหารจำนวน 3 คน ได้แก่ นายพลากร ยอดชมญาณ นายนัฐพล นิมากุล และนายศรัณย์ แสงสมบูรณ์
นโยบายให้บริการ
บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างระบบสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) และเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) เป็นพื้นฐาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานทางการเงินในยุคสมัยใหม่ที่มีความปลอดภัยที่สูงขึ้นกว่าเดิม น่าเชื่อถือมากกว่าเดิม และรองรับธุรกรรมได้มากกว่าเดิม