By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Fees

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแลกเปลี่ยน (Trade Fee)

เป็นค่าธรรมเนียมการใช้บริการสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ของบริษัทฯ คล้ายการให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนในรูปแบบทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่จัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าการซื้อขาย ผู้ได้รับค่าธรรมเนียมคือ บริษัทฯ แต่ทางบริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า กล่าวคือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการซื้อขายแลกเปลี่ยน (Trade Fee)

ค่าธรรมเนียมการยืนยันธุรกรรม (Transaction Fee)

เป็นค่าธรรมเนียมการใช้บริการยืนยันธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งผู้ยืนยันธุรกรรมคือนักขุดหรือผู้ยืนยันแล้วแต่กรณี เมื่อมีการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลใด ก็จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืนยันธุรกรรม ผู้ได้รับค่าธรรมเนียมคือ นักขุด   บริษัทฯ มิได้แบกรับค่าธรรมเนียมการยืนยันธุรกรรม (Transaction Fee) แทนลูกค้า เมื่อลูกค้าใช้บริการระบบของบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืนยันธุรกรรมให้แก่นักขุดหรือผู้ยืนยัน แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการซื้อขายแลกเปลี่ยนให้แก่บริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเขียนข้อความดังกล่าวเพื่อชี้แจงลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ